Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Danh mục thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

24-04-2020 13:59

Thực hiện kế hoạch số 502/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 cuả UBND thành phố Sông Công về việc kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mứa độ 3,4 trên địa bàn thành phố Sông Công.

UBND xã Tân Quang công khai niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã giải quyết theo mức độ 3 và 4 gồm các thủ tục cụ thể như sau:

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÃ TÂN QUANG

ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT MỨC ĐỘ 3,4

STT

Tên dịch vụ công

Mức độ cung cấp

Mức độ 3

Mức độ 4

 1.  

I

Lĩnh vực tư pháp

 

 

 1.  

1

Cấp  bản sao từ sổ gốc

 

x

 1.  

2

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

x

 1.  

3

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

x

x

 1.  

4

Đăng ký giám hộ

 

x

 1.  

5

Đăng ký khai sinh

x

 

 1.  

6

Đăng ký kết hôn

x

 

 1.  

7

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 

x

 1.  

8

Đăng ký khai tử

 

x

 1.  

9

Đăng ký lại khai tử

 

x

 1.  

10

Đăng ký kết hôn

 

x

 1.  

11

Tham vấn về bảo vệ môi trường chi tiết.

 

x

 1.  

II

Tài nguyên môi trường

 

 

 1.  

1

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

x

 1.  

2

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 

x

 1.  

III

Lao động thương binh xã hội

 

 

 1.  

1

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trong năm.

 

x

 1.  

IV

Văn hóa

 

 

 1.  

1

Xét tặng giấy khen hộ gia đình văn hóa

x

 

 1.  

2

Xét tặng gia đình văn hóa hàng năm

x

 

 1.  

3

Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

x

 

 1.  

4

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

x

 

 1.  

5

Công nhận hòa giải viên

x

 

 1.  

V

Tôn giáo

 

 

 1.  

7

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

x

x

 1.  

8

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

x

x

 1.  

9

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

 

 1.  

10

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo của 1 xã

x

x

 1.  

11

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo của 1 xã

 

x

 1.  

12

Đăng ký thay đổi người đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

x

 

 1.  

13

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn 1 xã

 

x

 1.  

14

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

x

 1.  

15

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

x

 1.  

16

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

x

 1.  

VI

Thi đua, khen thưởng

 

 

 1.  

1

Thủ tục tặng giấy khen của chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

x

 

 1.  

2

Thủ tục tặng giấy khen của chủ tịch UBND xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

x

 

 1.  

3

Thủ tục tặng giấy khen của chủ tịch UBND xã về thành tích đột xuất.

x

 

 1.  

4

Thủ tục tặng giấy khen của chủ tịch UBND xã  cho gia đình

x

 

 1.  

5

Thủ tục xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến

x

 

Vậy UBND xã Tân Quang thông báo để quý tổ chức, cá nhân tiện tham gia đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính!

 

 

 

 

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:3188

Tổng truy cập: 2056828