Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Quyết định kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Tân Quang

10-08-2021 09:03

ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ TÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 465/-UBND

Tân Quang , ngày 20 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc UBND xã Tân Quang.

 

 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN QUANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/ NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của thủ tướng chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ quyết định số    /QĐ-UBND ngày   /11/2020  của UBND xã Tân Quang về việc ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc UBND xã Tân Quang.

Xét đề nghị của cán bộ văn phòng HĐND- UBND xã phụ trách làm đầu mối thực hiện cải cách hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc UBND xã, cụ thể như sau:

1. Trưởng bộ phận:

- Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch UBND xã Tân Quang;

2. Cán bộ, công chức chuyên trách:

- Ông Phạm Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ông Trần Công Hữu – Phó Chủ tịch UBND xã;

- Bà Nguyễn Lệ Chi – Công chức văn phòng thống kê;

- Bà Phạm Thị Lan Hương – Công chức tư pháp hộ tịch;

- Bà Nguyễn Thị Nụ – Công chức địa chính – xây dựng;

- Bà Đỗ Thị Bích Ngọc – Công chức Lao động thương binh & xã hội;

- Ông Nguyễn Trường Giang – Công an xã Tân Quang.

Điều 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được tổ chức và hoạt động theo Quy chế đã được ban hành kèm theo quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chịu sự quản lý và phân công của đồng chí trưởng bộ phận, được hưởng các chế độ và quyền lợi theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND- UBND xã, kế toán – ngân sách xã, các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng Uỷ -HĐND ( B/c);

-Như điều 1 (T/h) ;

- Lưu: VT (……b)

 

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 

Nguyễn Thế Anh

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:3093

Tổng truy cập: 2056847